Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-09-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43
Datum och tid: 2016-09-06 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 399
Föredragningspromemoria, KOM(2016) 399
Föredragande: MH

2. Förordning om gränsöverskridande paketleveranser
Faktapromemoria 2015/16: FPM99
Föredragande: MH

3. Meddelande om onlineplattformars roll i den digitala ekonomin
Faktapromemoria 2015/16: FPM103
Föredragande: MH

4. Förordning om grossistledet på roamingmarknader
Faktapromemoria 2015/16: FPM105
Föredragande: MH

5. Passagerarfartygspaketet
Faktapromemoria 2015/16: FPM107
Föredragande: AD

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: KOM(2016) 399
Punkt 2: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 399
Punkt 3: Faktapromemoria 2015/16: FPM99
Punkt 4: Faktapromemoria 2015/16: FPM103
Punkt 5: Faktapromemoria 2015/16: FPM105
Punkt 6: Faktapromemoria 2015/16: FPM107
Punkt 7: Inkomna skrivelser samt EU-kommissionens svar på utlåtande 2015/16:TU20 om meddelandet En luftfartsstrategi för Europa