Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-11-10 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet och Trafikverket
Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet och generaldirektör Lena Erixon från Trafikverket informerar om åtgärder rörande järnvägens vinterberedskap m.m.

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:6

3. Godkännande och marknadskontroll av fordon (TU5)
Justering
Prop. 2015/16:31
Föredragande: MH

4. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning 1b (mål- och resultatdelen)
Prop. 2015/16:1
Rapportör: LML
Föredragande: CF, PS

5. Utskottets offentliga utfrågning om en fossiloberoende transportsektor
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 november 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:6
Punkt 3: Förslag till betänkande 2015/16:TU5
Punkt 4: Promemoria om uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Punkt 5: Utkast till program (förutses skickas måndagen den 9 november)