Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-22 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:9

2. Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)
Justering
Prop. 2016/17:28 och motion
Föredragande: CF

3. Kommissionens förslag om internetkonnektivitet i lokala samhällen (TU7)
Subsidaritetsprövning. Justering
KOM(2016) 589
Föredragande: SE

4. Information inför transportrådsmötet den 1 december
Statssekreterare Mattias Landgren med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 1 december 2016

5. Information inför telerådsmötet den 2 december

Statssekreterare Alf Karlsson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 2 december 2016

6. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2016) 590
Föredragande: SE

7. Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 2 forts.). Ev. beslut
KOM(2016) 591
Föredragande: SE

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november kl. 08.45

Bilagor


Punkt 1. Protkoll 2016/17:9
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Preliminär dagordning (kommenterad dagordning m.m. förutses skickas måndagen den 21 november)
Punkt 5. Preliminär dagordning (kommenterad dagordning m.m. förutses skickas måndagen den 21 november)
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Föredragningspromemoria
Punkt 8. Skrivelse