Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:14

2. Kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (TU8)
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2016) 590
Föredragande: SE

3. It- och postfrågor (TU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

4. Information från VTI
Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, stf generaldirektör Tomas Svensson och forskningschef Anna Anund från VTI informerar om aktuella forskningsfrågor på transportområdet

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 december 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:14
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Presentation (förutses skickas onsdagen den 7 december)
Punkt 5. Skrivelse