Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Verksamhetsplanering våren 2017
Information om vårens utskottsarbete
Föredragande: MR

2. It- och postfrågor (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. Regeringens forskningsproposition - kunskap i samverkan (TU3y)
Beredning
Prop. 2016/17:50 och motion
Föredragande: MR

4. En rymdstrategi för Europa
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
KOM(2016) 705
Föredragande: SE

5. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen
S
ubsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 818
Föredragande:SE

6. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande till justitieutskottet av motion 2016/17:2531 (M) yrkande 21 om att säkerhetsställa att utländska förare betalar fortkörningsböter i Sverige
Föredragande: MR

7. Information från Näringsdepartementet
Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap

8. Öppet Hus 2017
Fråga om utskottets deltagande vid Öppet hus i riksdagen den 25 mars kl. 12.00-16.00

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari kl. 11.00

BilagorPunkt 2. Förslag 2016/17:TU6
Punkt 3. Föredragningspromemoria, Protokollsutdrag, motion 2016/17:3564 (berörda delar)
Punkt 4. Föredragningspromemoria, Protokollsutdrag, KOM(2016) 705
Punkt 5. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 818
Punkt 6. Motion 2016/17:2531 (berörd del)
Punkt 9. Skrivelser