Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:1

2. Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel (TU2)
Justering
Prop. 2015/16:186 och följdmotioner
Föredragande: MH

3. Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3)
Beredning
Prop. 2015/16:189 och följdmotioner
Föredragande: AD

4. Nytt regelverk om upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:195
Föredragande: CF

5. Kommissionens förslag om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 491
Föredragande: SE

6. Information från Näringsdepartementet
Tjänstemannainformation om transportpolitiska frågor

7. Information från Näringsdepartementet
Tjänstemannainformation om it-politiska frågor

8. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet
Faktapromemoria 2015/16:FPM126
Föredragande: SE

9. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: SE

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 11.00 (vid behov)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:1
Punkt 2: Förslag betänkande 2016/17:TU2
Punkt 3: Förslag betänkande 2016/17:TU3 och följdmotioner
Punkt 4: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag FiU
Punkt 5: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 491
Punkt 8: Faktapromemoria 2015/16:FPM126
Punkt 9: Sammanställning över inkomna EU-dokument