Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19

2. Regeringens forskningsproposition – kunskap i samverkan (TU3y)
Justering
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: MR

3. Information från Näringsdepartementet
Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap

4. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen
Subsidiaritetsprövning (steg 2)
KOM(2016) 818
Föredragande: SE

5. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om att ta emot motion 2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkande 3 från justitieutskottet
Föredragande: MR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:18, 2016/17:19
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria, PM
Punkt 5. Motion 2016/17:2368 yrkande 3

Presentationer från offentliga utfrågningen den 2 februari 2017