Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:26

2. Trafiksäkerhet (TU11)
Justering
Prop. 2016/17:83 och motioner
Föredragande: CÅ

3. Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller (TU19)
Justering
Proposition 2016/17:84
Föredragande: CF

4. Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg (TU15)
Beredning
Proposition 2016/17:1358
Föredragande: CÅ

5. Information från Klimatkommunerna
Ordförande Karin Thomasson (MP), andre vice ordförande Ann-Christine Frickner (C) och Bo Frank (M) från Klimatkommunernas styrelse informerar om kommunernas arbete för att minska klimatpåverkan från transporter

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:26
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU11
Punkt 3. Förslag 2016/17:TU19
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Skrivelse