Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17: 2

2. Nytt regelverk om upphandling (TU2y)
Beredning
Prop. 2015/16:195
Föredragande: CF

3. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MH

4. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17: 2
Föredragande: MR

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:2
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag FiU
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag FiU
Punkt 5. Inkomna skrivelser
Punkt 6. Kallelse uppföljningsgruppen