Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:3

2. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MH

3. Nytt regelverk om upphandling (TU2y)
Justering
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: CF

4. Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3) Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:189 och motioner
Föredragande: AD

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SE

6. Förordning om certifiering av utrustning för säkerhetskontroll inom luftfarten
Faktapromemoria 2016/17:FPM6
Föredragande: SE

7. Kommissionens förslag om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2016) 491
Föredragande: SE

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:3
Punkt 2. Förslag till yttrande 2016/17:TU1y
Punkt 3. Förslag till yttrande 2016/17:TU2y
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag KU, PM från KU med bilagor
Punkt 6. Faktapromemoria 2016/17:FPM6
Punkt 7. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 491
Punkt 8. Inkommen skrivelse