Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-06-15 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från PostNord
Vd Håkan Ericsson, Anders Holm chef PostNord Sverige och kommunikationsdirektör Per Mossberg informerar med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen

2. Information från Bring Citymail
Vd Patrik Östberg och kvalitetschef Fabian Norrby informerar med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:40

4. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer.
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 275
Föredragande: SE

5. Förslag förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 277
Föredragande: CÅ

6. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 278
Föredragande: CÅ

7. Förslag till förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidsutsläpp och bränsleförbrukning
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 279
Föredragande: MH

8. Förslag till direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 280
Föredragande: MH

9. Förslag till förordning om ändring av förordning (EG nr 1071/2009 och förordning (RG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 281
Föredragande: SE

10. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 282
Föredragande: MH

11. Förslag till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004
Subsidiaritetsprövning (steg 1) Ev. beslut
KOM (2017) 289
Föredragande: CÅ

12. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

13. Subsidiaritetsprövning under sommaren
Fråga om bemyndigande för ordföranden att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

14. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Måndagen den 28 augusti kl. 10.00

BilagorPunkt 3. Protokoll 2016/17:40
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 275
Punkt 5. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 277
Punkt 6. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 278
Punkt 7. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 279
Punkt 8. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 280
Punkt 9. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 281
Punkt 10. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 282
Punkt 11. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 289
Punkt 12. Inkomna EU-dokument
TU-Hänt 2016/17:2