Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Måndag 2017-08-28 kl. 10:00

Måndag 2017-08-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-08-28 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:42

2. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 275
Föredragande: SE

3. Förslag förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 277
Föredragande: CÅ

4. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 278
Föredragande: CÅ

5. Förslag till förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidsutsläpp och bränsleförbrukning
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 279
Föredragande: MH

6. Förslag till direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 280
Föredragande: MH

7. Förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 281
Föredragande: SE

8. Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 282
Föredragande: MH

9. Förslag till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
KOM (2017) 289
Föredragande: CÅ

10. Inkommen skrivelse

11. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:42
Punkt 2. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM101
Punkt 3. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM103
Punkt 4. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM107
Punkt 5. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM98
Punkt 6. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM106
Punkt 7. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM104
Punkt 8. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM105
Punkt 9. Föredragningspromemoria, 2016/17:FPM111
Punkt 10. Skrivelse