Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-27 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:5

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning 1a (anslagsdelen)
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AD

3. Översyn av EU:s telekomlagstiftning
Information
Faktapromemorior 2016/17:FPM14, 2016/17:FPM15, 2016/17:FPM17
Föredragande: SE

4. Kommissionens förslag om ändring av förordningarna nr 1316/2013 och nr 283/2014 vad gäller internetkonnektivitet i lokala samhällen
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM (2016) 589
Föredragande: SE

5. Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM (2016) 591
Föredragande: SE

6. Forskningsrapport om dagens och framtidens it-infrastruktur
Överlämnande till utskottet
Rapportör: KSS
Föredragande: AWK, LK

7. Utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden
Behandling av förslag till program för offentlig utfrågning den 24 november 2016

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:5
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3. Faktapromemoria 2016/17:FPM14, 2016/17:FPM15, 2016/17:FPM17
Punkt 4. Föredragningspromemoria KOM, (2016) 589
Punkt 5. Föredragningspromemoria KOM, (2016) 591
Punkt 6. Rapporter från riksdagen 2016/17:RFR000
Punkt 7. Förslag till program
Punkt 8. Inkommen skrivelse
Punkt 9. Kallelse uppföljningsgruppen