Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-11-10 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:6

2. Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)
Beredning
Prop. 2016/17:28 och motion
Föredragande: CF

3. Information från PostNord, PTS och Seko
Företrädare från PostNord, PTS och Seko informerar med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen

4. Information från Näringsdepartementet och PTS
Tjänstemän från Näringsdepartementet och PTS informerar om översynen av EU:s telekomlagstiftning

5. Uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen av regeringens mål- och resultatredovisning
Överlämnande till utskottet
Rapportör: LML
Föredragande: LE

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor
Verksamhetsplanering

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 november 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:6
Punkt 2. Föredragningspromemoria, prop. 2016/17:28 och följdmotion
Punkt 3. Presentation från PTS
Punkt 4. Promemoria från Näringsdepartementet
Punkt 5. Rapport om uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Punkt 6. Skrivelse
Punkt 7. Verksamhetsplanering