Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket och Sveriges hamnar
Lennart Kalander, chef Nationell planering, Stephen McLearnon från Trafikverket och branschchef Mikael Castanius från Sveriges Hamnar informerar i frågan om alkobommar.

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:7

3. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning Ib (mål- och resultatdelen)
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CF

4. Kommissionens förslag om ändring av förordningarna nr 1316/2013 och nr 283/2014 vad gäller internetkonnektivitet i lokala samhällen
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2016) 589
Föredragande: SE

5. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 590
Föredragande: SE

6. Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2016) 591
Föredragande: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november kl. 10.00

BilagorPunkt 2. Protokoll 2016/17:7
Punkt 3. Föredragningspromemoria, prop. 2016/17:1
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 589
Punkt 5. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 590
Punkt 6. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 591