Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Verksamhetsplanering hösten 2017
Information om höstens utskottsarbete
Föredragande: MR

2. Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel (TU2)
Beredning
Prop. 2016/17:207
Föredragande: MH

3. Regelförenkling för sjöfarten (TU3)
Beredning
Prop. 2016/17:205
Föredragande: CÅ

4. Inriktning för funktionshinderspolitiken (TU2y)
Beredning
Prop. 2016/17:188
Föredragande: AB

5. Trafikutskottets offentliga utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna
Fastställande av program för den offentliga utfrågningen den 19 oktober 2017
Föredragande: CF

6. Konferens om hållbar mobilitet
Beslut om deltagande
Föredragande: MR

7. Direktiv om ändringar i 2006 års sjöarbetskonvention
Information
Faktapromemoria 2017/18:FPM1
Föredragande: SE

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Verksamhetsplan
Punkt 2. Föredragningspromemoria, prop. 2016/17:207
Punkt 3. Föredragningspromemoria, prop. 2016/17:205
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, prop. 2016/17:188
Punkt 5. Förslag till program
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Fakta PM
Punkt 8. Skrivelser
Punkt 9. Rapport från Tylösandsseminariet, Inbjudan till UU