Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-12-14 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:10

2. Postfrågor (TU4)
Justering
Proposition 2017/18:41 och motioner
Föredragande: MH

3. Mottagande av motionsyrkande
Frågan om mottagande från skatteutskottet av motionsyrkande 2017/18:3627 yrkande 6 av Nina Lundström (L) om användningen av inkomster av trängselavgifter
Föredragande: MR

4. Cykelfrågor (TU5)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

5. Förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2017) 648
Föredragande: SE

6. Förslag till ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Ev. beslut
KOM(2017) 653
Föredragande: SE

7. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: SE

8. Övriga frågor

9. Information EU-guiden
EU-samordningen informerar om den digitala EU-guiden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 januari kl. 10.00 alternativt tisdagen den 23 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:10
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU4
Punkt 3. Motion 2017/18:3627 yrkande 6
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU5
Punkt 5. 2017/18:FPM29, föredragningspromemoria
Punkt 6. 2017/18:FPM28, föredragningspromemoria
Punkt 7. Sammanställning över inkomna EU-dokument
Punkt 8. Presentation från Cykelfrämjandet, TU-Hänt