Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:1

2. Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel (TU2)
Justering
Prop. 2016/17:207
Föredragande: MH

3. Regelförenkling för sjöfarten (TU3)
Justering
Prop. 2016/17:205
Föredragande: CÅ

4. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: MH

5. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet (TU3y)
Fråga om yttrande och beredning
Prop. 2016/17:217 och följdmotion (C, M, L, KD)
Föredragande: MR

6. Överlämnande av kommissionens utkast till lagstiftningsakt
Fråga om överlämnande till civilutskottet av kommissionens förslag till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer
KOM(2017) 548
Föredragande: SE

7. Inkommen skrivelse

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande 2017/18:TU2
Punkt 3. Förslag till betänkande 2017/18:TU3
Punkt 4. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag FiU, motioner
Punkt 5. Föredragningspromemoria, prop 2016/17:217, följdmotion
Punkt 6. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 548
Punkt 7. Skrivelse
Punkt 8. Rapport från informella transportministermötet i Tallinn 20-21 september 2017