Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:2

2. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: MH

3. Inriktning för funktionshinderspolitiken (TU2y)
Justering
Prop. 2016/17:188 och motion
Föredragande: AB

4. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet (TU3y)
Justering
Prop. 2016/17:217 och motion
Föredragande: MR

5. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Peter Eriksson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 24 oktober 2017

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU4y)
Beredning
Föredragning: SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober kl. 08.45

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:2
Punkt 2. Förslag till yttrande 2017/18:TU1y
Punkt 3. Förslag till yttrande 2017/18:TU2y
Punkt 4. Förslag till yttrande 2017/18:TU3y
Punkt 5. Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 16 oktober)
Punkt 6. Föredragningspromemoria, promemoria, bilaga 1 och 2, protokollsutdrag