Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:30

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-06-12 11:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:31 och 32

2. Förslag om förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 231
Föredragande: MH

3. Förslag om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 274
Föredragande: SE

4. Förslag om ändring av direktiv 96/53/EG vad gäller tidsbegränsningen för tillämpningen av de särskilda reglerna om maxlängd för förarhytter med bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 275
Föredragande: SE

5. Förslag om förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätetSubsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 277
Föredragande: SE

6. Förslag om förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 278
Föredragande: AK

7. Förslag om förordning om elektronisk godstransportinformation
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 279
Föredragande: SE

8. Förslag om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 286
Föredragande: MH

9. Förslag om förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
COM(2018) 289
Föredragande: SE

10. Förslag om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och upphävande av direktiv 2005/45/EG
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 315
Föredragande: SE

11. Inkommen skrivelse

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, COM(2018) 231, Faktapm 2017/18:FPM99
Punkt 3. Föredragningspromemoria, COM(2018) 274, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 4. Föredragningspromemoria, COM(2018) 275, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 5. Föredragningspromemoria, COM(2018) 277, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 6. Föredragningspromemoria, COM(2018) 278, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 7. Föredragningspromemoria, COM(2018) 279, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 8. Föredragningspromemoria, COM(2018) 286, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 9. Föredragningspromemoria, COM(2018) 289, Promemoria från Näringsdepartementet
Punkt10. Föredragningspromemoria, COM(2018) 315, Regeringens bedömning skickas senare
Punkt 11. Inkommen skrivelse