Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-06-14 kl. 10:30

Torsdag 2018-06-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-06-14 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:33

2. Infrastrukturfrågor (TU18)
Justering
Skrivelse 2017/18:189 och motioner
Föredragande: AB

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om förvaltning av vägars säkerhet (TU20)
Justering
COM(2018) 274
Föredragande: AK

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TU21)
Justering
COM(2018) 277
Föredragande: SE

5. Uppskov med behandlingen av visas ärenden (TU22)
Justering
Föredragande: MH

6. Förslag om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
COM(2018) 397
Föredragande: MH

7. Förslag om inrättade av fonden för ett sammanlänkat Europa och upphävande av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
COM(2018) 438
Föredragande: SE

8. Övriga ärenden

9. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträde

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 augusti kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:33
Punkt 2. Förslag 2017/18:TU18
Punkt 3. Förslag 2017/18:TU20
Punkt 4. Förslag 2017/18:TU21
Punkt 5. Förslag 2017/18:TU22
Punkt 6. Föredragningspromemoria, COM(2018) 397
Punkt 7. Föredragningspromemoria, COM(2018) 438