Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Torsdag 2018-08-23 kl. 10:00

Torsdag 2018-08-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-08-23 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Förslag om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
COM(2018) 397
Föredragande: MR

2. Förslag om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 434
Föredragande: MR

3. Förslag om inrättade av fonden för ett sammanlänkat Europa och upphävande av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
Subsidiaritetsprövning (steg 2). Beslut
COM(2018) 438
Föredragande: CF

4. Förslag om inrätande om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeisk unionen
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 567
Föredragande: AK

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeisk unionen
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2018) 568
Föredragande: CF

6. Inkomna EU-dokument
Information
Föredragande: MR

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för mötets ordförande att justera protokollet för dagens sammanträdeBilagor


Punkt 1. Föredragningspromemoria, Regeringens subsidiaritetsbedömning
Punkt 2. Föredragningspromemoria, Regeringens subsidiaritetsbedömning, faktapromemoria 2017/18:FPM147
Punkt 3. Föredragningspromemoria, Regeringens subsidiaritetsbedömning, faktapromemoria 2017/18:FPM151
Punkt 4. Föredragningspromemoria, Regeringens subsidiaritetsbedömning (skickas ut på tisdag)
Punkt 5. Föredragningspromemoria, Regeringens subsidiaritetsbedömning (skickas ut på tisdag)
Punkt 6. EU-sammanställning, faktapromemorior 2017/18:FPM110, FPM112 och FPM114-117
Punkt 7. Skrivelser