Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-11-23 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:6

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning II
Prop. 2017/18:1, skr. 2017/18:13 och motioner
Föredragande: AB, CÅ, MH

3. Cykelfrågor (TU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Förslag till ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2017) 647
Föredragande: SE

5. Uppvaktande delegations sammansättning
Diskussion
Föredragande: MR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2017/18:6
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 647