Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:16

2. Sjöfartsfrågor (TU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: AK

3. EU-kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
COM(2020) 37
Föredragande: SE

4. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande från finansutskottet av motion 2019/20:3263 yrk. 21 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) om att säkra rubustheten i de digitala systemen

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3. Föredragningspromemoria, COM(2020) 37, kommissionens arbetsprogram
Punkt 4. Motion 2019/20:3263
Punkt 5. Skrivelse