Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-19 kl. 11:30

Torsdag 2020-03-19 kl. 11:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-19 11:30
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:24

2. Information om ökad samverkan
Företrädare för Sveriges Åkeriföretag, Svenska Mobilkranföreningen och Byggföretagen informerar om behovet av ökad samverkan i fråga om bl.a. tunga och långa transporter på väg mellan Sveriges kommuner, enskilda väghållare och Trafikverket
Företrädare för Trafikverket, Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) deltar för att kunna svara på ev. frågor

3. Klimatpolitisk handlingsplan
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet och beredning
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: AK

4. Fråga om utskottsinitiativ
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ om avgiftsfrihet för virkesavlägg vid allmän väg
Föredragande: CÅ

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Skrivelse
Punkt 3. Föredragningspromemoria, proposition 2019/20:65
Punkt 4. Föredragningspromemoria