Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-05-07 kl. 10:20

Torsdag 2020-05-07 kl. 10:20

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-05-07 10:20
Plats: RÖ 4-27

1. EU-kommissionens förslag till förordning om tillfälliga åtgärder vad gäller giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd och uppskjutande av vissa periodiska kontroller och utbildningar m.a.a. Covid-19
Överläggning
COM(2020) 176
Statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet

2. EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2017/352, vad gäller flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter m.a.a. Covid-19
Överläggning
COM(2020) 177
Statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet

3. EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen m.a.a. Covid-19
Överläggning
COM(2020) 178
Statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet

4. EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798, vad gäller förlängning av införlivningsperioder m.a.a. Covid-19
Överläggning
COM(2020) 179
Statssekreterare Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet

5. Information från Trafikverket
Susanne Skovgaard, chef Strategisk Utveckling, Hélène Bratt Wettergren, chef samhällsekonomi, docent Gunnar Isacsson och professor Jonas Eliasson, tillgänglihetsdirektör informerar om kalkylmetoder vid transport- och trafikplanering

6. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU15)
Beredning
Skrivelse 2019/20:133 och motioner
Föredragande: AK

7. Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg (TU16)
Beredning
Prop. 2019/20:85
Föredragande: CÅ

8. Förslag om utskottsinitiativ om stöd till icke-statliga regionala flygplatser
Fråga om utskottsinitiativ om statliga medel för att stödja icke-statliga flygplatser
Föredragande: PJ

9. Förslag om utskottsinitiativ om ökade medel för järnvägsunderhåll till Trafikverket
Fråga om utskottsinitiativ om ökade medel till Trafikverket för att öka järnvägsunderhållet under den tid som coronapandemin leder till färre tåg i spåret
Föredragande: PJ

10. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2019/20:99
Föredragande: CÅ

11. EU-sammanställning
Information
Föredragande: SE

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 maj 2020

BilagorPunkt 1-4. Kommissionens förslag, underlag från regeringen förutses skickas ut under onsdagen
Punkt 5. Presentation förutses skickas ut under onsdagen
Punkt 6. Föredragningspromemoria, skrivelse 2019/20:133, följdmotioner
Punkt 7. Föredragningspromemoria, prop. 2019/20:85
Punkt 8. Pm
Punkt 9. Pm
Punkt 10. Föredragningspromemoria
Punkt 11. EU-sammanställning
Punkt 12. Skrivelser
Punkt 13. Verksamhetsplanering