Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-05-14 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-05-14 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens meddelande om säker 5G-utbyggnad i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda
Överläggning
COM(2020) 50
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2. Kommissionens meddelande om en EU-strategi för data
Överläggning
COM(2020) 66
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. Kommissionens meddelande om den europeiska gröna given
Överläggning
COM(2019) 640
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

4. Återrapport från informellt videomöte med EU:s transportministrar den 18 mars respektive 29 april 2020
Information
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet

5. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:36

6. Information från Transportstyrelsen
Enhetschefen Björn Renberg, specialistläkaren Witold Pisarek, utredaren Åsa Ericson och juristen Sofi Nygren informerar i frågan om syn och säker körning

7. Information från Transportstyrelsen om yrkeskompetensbevis
Enhetschefen Annika Sjöberg och utredaren Mats Hjälm informerar om de nya föreskrifterna gällande yrkeskompetensbevis

8. Luftfart (TU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CF

9. Kommissionens förslag till förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 176

10. Kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller de behöriga myndigheterna att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med utbrottet av covid-19
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 177

11. Kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen med anledning av covid-19-pandemin
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 178

12. Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperiod
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 179

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj kl. 10.15


Bilagor


Punkt 1. FaktaPM och COM(2020) 50
Punkt 2. ÖverläggningsPM och COM(2020) 66
Punkt 3. ÖverläggningsPM, FaktaPM och COM(2020) 640
Punkt 5. Protokoll 2019/20:36
Punkt 6. Presentation
Punkt 8. Föredragningspromemoria
Punkt 9-12 Föredragningspromemoria