Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-14 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokol 2019/20:6

2. Information om projekt Förbifart Stockholm
Statsrådet Tomas Eneroth från Infrastrukturdepartementet, generaldirektör Lena Erixon och Per Ling-Vannerus, chef Stora Projekt, från Trafikverket informerar om projekt Förbifart Stockholm mot bakgrund av den aviserade förseningen och fördyrningen av projektet

3. Kommissionens förslag till förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (Smart TEN-T)
Överläggning
Statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet
Rådspromemoria

4. Överlämnande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande dels till konstitutionsutskottet av motion 2019/20:1313 (M) yrkandena 1 och 2 om ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen i kommunallagen i samband med bredbandsutbyggnad, dels till justitieutskottet av motion 2019/20:3347 (SD) yrkande 49 om att skärpa lagstiftningen gällande svarttaxiverksamhet

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Rådspromemoria
Punkt 4. Motioner
Punkt 5. Skrivelser