Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:1 från den 21 september 2005

2. ÅTGÄRDER INOM SJÖFARTSSKYDDET M.M.
Justering av betänkande 2005/06:TU2

3. SVENSKA MILJÖMÅL - ETT GEMENSAMT UPPDRAG
Justering av yttrande 2005/06:TU1y

4. INHÄMTANDE AV YTTRANDE
Beredning av tillfälle för bostadsutskottet att yttra sig över proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället jämte motioner

5. ÖVERLÄMNANDE AV YRKANDEN
Överlämning av yrkanden i motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) enligt följande förslag:
yrkanden 3, 24 och 25 till utbildningsutskottet
yrkande 4 till socialförsäkringsutskottet
yrkanden 5 och 7 till skatteutskottet
yrkande 6 till näringsutskottet
yrkande 28 till bostadsutskottet

6. OFFENTLIG UTFRÅGNING
Behandling av offentlig utfrågning om framtidens fordon och de transportpolitiska målen torsdagen den 27 oktober 2005

7. FAKTAPROMEMORIA 2004/05:FPM80
i2010 - Det europeiska informationsamhället för tillväxt och sysselsättning

8. FAKTAPROMEMORIA 2004/05:FPM83
Kollektivtrafik på järnväg och väg

9. INKOMNA EU-DOKUMENT

10. INKOMNA SKRIVELSER

11. ÖVRIGA FRÅGOR

12. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 18 oktober 2005 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:1
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU2
Punkt 3: Förslag till yttrande 2005/06:TU1y
Punkt 5: Motion 2005/06T1
Punkt 7: FPM80
Punkt 8: FPM83
Punkt 9: Inkomna EU-dokument
Punkt 10: Inkomna skrivelser
Kommenterad dagordning från transportministernas möte den 6 oktober 2005
Ärendeplan