Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN
Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring statens trafikupphandling

2. INFORMATION FRÅN BANVERKET
T.f. generaldirektör Per-Olof Granbom, ekonomichef Bo Wikström, chef för järnväg och samhälle Lena Ericsson samt banförvaltningschef Hans Öhman informerar om budgetutfall samt mål och resultatredovisning för Banverket

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:3 från den 18 oktober 2005

4. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Beredning I av betänkande 2005/06:TU1 avsnitt mål och resultatfrågor

5. MOTTAGANDE AV MOTIONSYRKANDEN
Fråga om mottagande av följande motionsyrkanden:
2005/06:N386 yrkanden 15 och 16, av Maria Larsson m.fl. (kd) från Näringsutskottet
2005/06:MJU2 yrkande 9, av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) från Miljö- och Jordbruksutskottet

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 27 oktober 2005 kl. 09.00 OBS tiden!

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:3
Punkt 2: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 5: Motion 2005/06:N386, motion 2005/06:MJU2