Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET
Generaldirektör Ingmar Skogö med medarbetare lämnar information angående budgetutfall samt mål- och resultatredovisning för Vägverket.

2. INFORMATION FRÅN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Mikael Magnusson och departementsrådet Egon Abresparr, båda från miljö- och samhällsbyggnads- departementet, informerar utskottet om innehållet till propositionen Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:4 från den 25 oktober 2005 och protokoll 2005/06:5 från den 27 oktober 2005.

4. INHÄMTANDE AV YTTRANDE
Fråga om att bereda Miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel jämte följdmotioner.

5. POST- OCH KASSASERVICE
Beredning II av betänkande 2005/06:TU3.

6. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Beredning I av betänkande 2005/06:TU1 avsnitten Övriga frågor och Särskilda infrastrukturåtgärder.

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 10 november 2005 kl. 09.30.

Bilagor



Punkt 2: Remissammanställning från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet av lagförslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara motorbränslen
Punkt 3: Protokoll 2005/06:4 och protokoll 2005/06:5
Punkt 5: Överläggningspromemoria II
Punkt 6: Överläggningspromemoria I Övriga frågor
Motion 2004/05:T464
Överläggningspromemoria I Särskilda infrastrukturåtgärder