Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam informerar om dels regeringens hantering av frågan om en gemensam inspektionsverksamhet inom transportområdet, dels regeringens proposition från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (proposition 2004/05:175)

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:7 från den 10 november 2005

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Beredning II av betänkande 2005/06:TU1

4. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Beredning II av betänkande 2005/06:TU6

5. HAVERIUTREDNING VID MINDRE ALLVARLIGA LUFTFARTSOLYCKOR
Beredning I av betänkande 2005/06:TU7

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 17 november klockan 09.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2005/06:7
Punkt 3: Överläggningspromemoria II
Punkt 4. Överläggningspromemoria II
Punkt 5: Överläggningspromemoria I och proposition
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Reserapport från utskottsresa till Sankt Petersburg