Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. VISSA ANPASSNINGAR AV BESTÄMMELSERNA OM REDERIERS OCH FARTYGS SÄKERHETS-
ORGANISATION
Justering av betänkande 2008/09:TU7 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
//Föredragande Hélène Tegnér//

2. SÄKRA FÖRARE PÅ MOPEDER, SNÖSKOTRAR OCH TERRÄNGHJULINGAR
Beredning II av betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
//Föredragande Lena Sandström//

3. INKOMNA FAKTAPROMEMORIOR
- 2008/09:FPM50 Ändring av GSM-direktivet
//Föredragande Mattias Revelius//
- 2008/09:FPM52 Direktiv om energimärkning av energirelaterade produkter respektive däck
//Föredragande Lena Sandström//

4. MOTTAGANDE AV MOTIONSYRKANDE
Fråga om mottagande av följande motionsyrkande från miljö- och jordbruksutskottet:
2008/09:MJ493, yrkande 18 av Anders Ygeman m.fl. (s)

5. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande Göran Nyström//

6. VÅRENS EU-ARBETE INOM UTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE
//Föredragande Mattias Revelius//

7. FORTSATTA INSATSER INOM TRANSPORTFORSKNINGSOMRÅDET
//Föredragande Hélène Tegnér//


8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag 2008/09:TU7
Punkt 2: Föredragningspromemoria II
Punkt 3: Faktapromemorior 2008/09:FPM50, 2008/09:FPM52
Punkt 4: Utdrag ur MjU:s protokoll 2008/09:14, motion 2008/09:MJ493
Punkt 5: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 6: PM 2009-01-22 Vårens EU-arbete inom utskottets verksamhetsområde
Punkt 8: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2008/09:04