Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:20 från den 2 april 2009

2. ÖVERSYN AV POLITIKEN FÖR TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄT (TEN-T)
Justering av utlåtande 2008/09:TU10 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T)
//Föredragande Mattias Revelius//

3. VISSA ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Beredning av betänkande 2008/09:TU17 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
//Föredragande Mattias Revelius//

4. INKOMNA FAKTAPROMEMORIOR
- 2008/09:FPM100 Förordning om ankomst- och avgångstider på gemenskapens flygplatser (Slotsförordningen)
//Föredragande Lena Sandström//
- 2008/09:FPM103 Grönbok om riktlinjer för de Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T)
//Föredragande Mattias Revelius//

5. FRÅGA OM YTTRANDE
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik jämte eventuella motioner.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 16 april 2009 kl. 10.00Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:20
Punkt 2: Förslag 2008/09:TU10
Punkt 3: Föredragningspromemoria, proposition 2008/09:159
Punkt 4: Faktapromemoria 2008/09:FPM100 och 2008/09:FPM103
Punkt 5: Utdrag ur MJU:s sammanträdesprotokoll 2008/09:29