Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. AVRAPPORTERING AV PUMPLAGSUTVÄRDERINGEN
Utvärderarna Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin, utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst, informerar utskottet om resultatet av uppföljningsarbetet av pumplagen
//Föredragande C.F och A.J.W//

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 09/10:19 från den 9 februari 2010

3. SJÖFART (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU13 med motioner
//Föredragande HT//

4. EU:S FRAMTIDSSTRATEGI 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet över kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidsstrategin "EU 2020" KOM (2009) 647 slutlig samt Kommissionens kommande meddelande rörande EU 2020 (under förutsättning att kammaren hänvisar dokumentet till finansutskottet)
//Föredragande SL//

5. INKOMMEN SKRIVELSE

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTFÖLJANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Torsdagen den 18 februari 2010 kl. 09.00 (Utfrågning) och tisdagen den 2 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:19
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU13
Punkt 3: Rapport: Uppföljning av pumplagen
Punkt 4: Finansutskottets protokollsutdrag 2009/10:23 från den 9 februari
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Protokoll från EU-arbetsgruppens möte den 4 februari 2010
TU-Hänt 2009/10:4