Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:28 från den 6 april 2010

2. SUBSIDIARITETSPRÖVNING AV EU-FÖRSLAG [KOM(2010)65]
Subsidiaritetsprövning av rådets initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss
Beredning och omedelbar justering
//Föredragande HT//

3. LÄNSPLANER FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU20
Redogörelse 2009/10:RRS18 om länsplaner för regional transportinfrastruktur
//Föredragande CF//

4. LUFTFARTENS LAGAR (JUSTERING)
Justering av yttrande 2009/10:TU2y Luftfartens lagar
//Föredragande LK//

5. ÄNDRADE REGLER OM ERSÄTTNING VID SJUKDOM OCH ÖKAD FLEXIBILITET FÖR ANSTÄLLNING AV SJÖMÄN
Behandling
Prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän och motion
//Föredragande HT//

6. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER
Behandling av yttrande 2009/10:TU3y till konstitutionsutskottet
//Föredragande CF//

7. INKOMMEN SKRIVELSE

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 20 april 2010 kl. 11.00Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:28
Punkt 2: PM 2010-03-31 från finansdepartementet
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU20
Punkt 4: Förslag 2009/10:TU2y
Punkt 5: Föredragningspromemoria och följdmotion
Punkt 6: Föredragningspromemoria, utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:33
Punkt 7: Inkommen skrivelse