Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:35 från den 6 maj 2010

2. TILLGÄNGLIGA ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER (JUSTERING)
Överlämnande till konstitutionsutskottet proposition 2009/10:193 punkt 1 förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation såvitt avser 3 kap. 10 §
Justering av betänkande 2009/10:TU18
Prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer med motioner
Omedelbar justering
//Föredragande MR//

3. ÅLDERSKRAV VID BUSS- OCH TAXITRANSPORTER M.M.
Behandling
Prop 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter med motioner
//Föredragande HT//

4. NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG M.M.
Första behandling
Prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag med motioner
//Föredragande SL//

5. INKOMMEN SKRIVELSE

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 20 maj 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:35
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU18
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Inkommen skrivelse