Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare informerar om tredje sjösäkerhetspaket och aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde.

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:32 från den 27 april 2006.

3. ÅTGÄRDER MOT SVARTTAXI M.M.
Justering av betänkande 2005/06:TU14.

4. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER
Justering av yttrande 2005/06:TU3y.

5. MODERNA TRANSPORTER
Beredning III av betänkande 2005/06:TU5.

6. MOTTAGANDE AV MOTIONSYRKANDEN
Fråga om mottagande av motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 15 av Lennart Fremling m.fl. (fp) och 2005/06:MJ47 yrkande 9 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) från miljö- och jordbruksutskottet.

7. SKATT PÅ FLYGRESOR
Justering av yttrande TU6y till skatteutskottet.

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDER
Förslag: Tisdagen den 9 maj 2006 kl. 11.00

Bilagor


Bilaga 2: Protokoll 2005/06:32
Bilaga 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU14
Bilaga 4: Förslag till yttrande 2005/06:TU3y
Bilaga 5: Överläggningspromemoria III
Bilaga 6: Motionerna 2005/06:MJ46 och 2005/06:MJ47
Bilaga 7: Förslag till yttrande 2005/06:TU6y
Bilaga 8: Inkomna skrivelser