Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. VAL AV ORDFÖRANDE

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:18 från den 19 mars 2009 och 2008/09:19 från den 24 mars 2009

3. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER.
Beredning av yttrande 2008/09:TU1y till Konstitutionsutskottet
//Föredragande Susanne Lindstedt//

4. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande Göran Nyström//

5. INKOMMEN SKRIVELSE

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 14 april 2009 kl. 11.00


Bilagor


Punkt2: Protokoll 2008/2009:18 och protokoll 2008/09:19
Punkt 3: Överläggningspromemoria, utdrag från skrivelse 2008/09:75 samt utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:29.
Punkt 4: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Enkät studieresa till Vägverket och Banverket i Borlänge
TU-Hänt 2008/09:7