Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM ITS-VÄRLDSKONGRESSEN 2009
Koordinator Alf Pettersson informerar om ITS-världskongressen 21-25 september 2009

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:23 från den 23 april 2009 och 2008/09:24 från den 5 maj 2009

3. MÅL FÖR FRAMTIDENS RESOR OCH TRANSPORTER
Justering av betänkande 2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. REGERINGENS SKRIVELSE 2006 ÅRS SJÖARBETSKONVENTION
Justering av betänkande 2008/09:TU15 Regeringens skrivelse 2006 års sjöarbetskonvention
//Föredragande Hélène Tegnér//

5. EN SAMMANHÅLLEN KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK - KLIMAT
Justering av yttrande 2008/09:TU2y En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
//Föredragande Lena Sandström//

6. FRÅGOR OM YTTRANDEN
- Fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2009
- Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2008
- Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2-14 jämte motioner

7. INKOMMEN SKRIVELSE

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 12 maj 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2008/09:23 och 2008/09:24
Punkt 3: Förslag 2008/09:TU14
Punkt 4: Förslag 2008/09:TU15
Punkt 5: Förslag 2008/09:TU2y
Punkt 6: Protokollsutdrag från KU och FiU
Punkt 9: Inkommen skrivelse
TU-Hänt 2008/09:8