Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN POST- OCH TELESTYRELSEN
Generaldirektör Göran Marby och Carolina Malmerius, Post- och telestyrelsen, informerar om myndighetens verksamhet och aktuella frågor

2. INFORMATION FRÅN RIKSREVISIONEN
Information av riksrevisor Eva Lindström, Jan Vikström, Mattias Pettersson och Helena Braun Thörn om Riksrevisionens granskning av länens trafikplaner

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:25 från den 16 mars 2010

4. SUBSIDARITETSPRÖVNING
Beredning av förslag till förordning om ändring av direktiv 2009/42 EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss
//Föredragande HT//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 25 mars 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Utdrag ur RiR 2009:23 Länsplanerna för regional transportinfrastruktur
Punkt 3: Protokoll 2009/10:25
Punkt 4: KOM(2010)65, skrivelse den 9 mars 2010 från kommissionen, PM 2010-03-16
Punkt 5: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2009/10:5 Forts.