Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-25 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010

2. CYKELFRÅGOR (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU14 med motioner
//Föredragande HT//

3. DRIVMEDELS- OCH FORDONSFRÅGOR M.M. (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU15 med motioner
//Föredragande LK//

4. LUFTFARTENS LAGAR
Behandling av yttrande över propositionen 2009/10:95 Luftfarens lagar med motioner till civilutskottet
//Föredragande LK//

5. INKOMMEN SKRIVELSE

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 6 april 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:26
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU14
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU15
Punkt 4: Föredragningspromemoria, sammanfattning av proposition 2009/10:95, motionshäfte
Punkt 5: Inkommen skrivelse