Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. EU-överläggning om rådsslutsatser rörande utvärdering av 7:e ramprogrammet
Överläggning
Statssekreterare Peter Honeth m.fl., Utbildningsdepartementet

2. EU-överläggning om Europeiska innovationspartnerskap
Överläggning
Statssekreterare Peter Honeth m.fl., Utbildningsdepartementet

3. EU-information
Statssekreterare Peter Honeth m.fl., Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Grundskolan (UbU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CM

7. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (UbU1y)
Justering
Prop. 2010/11:47 och en motion
Föredragande: RA

8. Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi (UbU13)
Justering
Prop. 2010/11:38
Föredragande: ML

9. Anmälan till kammardebatt om UbU13 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi, torsdagen den 3 mars

10. Justering remissvar EUMOT-utredningen
Föredragande: CN

11. Övriga frågor

Bilagor


Intern PM om EU-frågorna (ML) [i basen + på papper]
Överläggning 1
PM överläggning-1 2011-02-17 [i basen + på papper]
Utkast slutsatser överläggn-1 2011-02-17 [i basen + på papper]
Överläggning 2
PM överläggning-2 2011-02-17 [i basen + på papper]
Utkast slutsatser överläggn-2 2011-02-17 [i basen + på papper]
EU-information och bakgrundsinformation
PM om grönboken FP8 [i basen + på papper]
KOM(2011) 48 [i basen + på papper]
PM om nationellt reformprogram [i basen + på papper]
KOM(2011) 52 [i basen + på papper]
Interrimsutvärderingen av 7:e ramprogrammet [i basen + på papper]
Övriga sammanträdeshandlingar
FPM-UbU7 (CM) [i basen + delades inför sammanträdet den 3 februari]
UbU7 Förslag till textkomplettering [i basen + på papper]
Motioner om grundskolan, 2 delar [delades inför sammanträdet den 3 februari]
UbU1y (RA) [i basen + på papper]
UbU13 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 10 februari]
Remissvar EUMOT-utredningen (CN) [i basen + skickades till hemadressen den 10 februari]