Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om gymnasiesärskolan
Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet

2. Information om arbetet i EU inom forskningsområdet
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

3. Information om svar på Regeringskansliets remiss av EU-kommissionens förslag Horisont 2020
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

4. Överläggning om GMES
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

5. Överläggning om Europa 2020-strategin
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

6. Överläggning om Horisont 2020
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

7. Överläggning om Europeiska institutet för innovation
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

8. Information om arbetet i EU inom utbildningsområdet
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

9. Överläggning om Erasmus för alla
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet

10. Justering av protokoll

11. Anmälningar

12. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:36 och motioner
Föredragande: ELM

13. En ny gymnasiesärskola (UbU9)
Fortsatt beredning
Proposition 2011/12:50 och motioner
Föredragande: HH

14. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (KU18)
Fråga om yttrande till KU. Ev. beslut
Skrivelse 2011/12:44 och motioner
Föredragande: HH

15. Övriga frågor

Bilagor


Kommenterad föredragningslista [ i basen + på papper]
Internt PM om utskottets arbete med EU-frågor - planering för våren 2012 [i basen + på papper]
Preliminär dagordning för KKR-rådet 20-21 februari [ i basen + på papper]
Remissvar från ett urval instanser med anledning av kommissionens förslag Horisont 2020 [i basen + på papper]
Bilagor till överläggningar
Överläggning om GMES
Faktapromemoria 2011/12:FPM65 Europeiska jordobservationsprogrammet GMES
KOM(2011) 831 Om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess drift (från 2014) [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
Överläggning om Europa 2020-strategin
PM från Utbildningsdepartementet om Europa 2020-strategin [inkommer måndagen den 13 februari, skickas med e-post]
KOM(2011) 815 slutlig VOL. 1/5 Meddelande från Kommissionen. Årlig tillväxtöversikt 2012
Överläggning om Horisont 2020
PM från Utbildningsdepartementet om Horisont 2020 [inkommer måndagen den 13 februari, skickas med e-post]
Faktapromemoria 2011/12:FPM69 Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020)
KOM(2011) 809 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2012-2020) [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
KOM(2011) 810 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i "Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
KOM(2011) 811 Förslag till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
KOM(2011) 812 Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014-2018) som kompletterar Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
Överläggning om Europeiska institutet för innovation
Faktapromemoria 2011/12:FPM87 EIT - Europeiska institutet för Innovation och Teknik (2014-2020)
KOM(2011) 822 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): institutets bidrag till ett mer innovativt Europa [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
KOM(2011) 817 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik [i basen + skickat inför sammanträdet den 20 december]
Överläggning om Erasmus för alla
PM från Utbildningsdepartementet om Förslag till förordning om EU-program för utbildning, ungdom och idrott - ERASMUS FÖR ALLA
Faktapromemoria 2011/12:FPM68 Erasmus för alla - EU-program för utbildning, ungdom och idrott
KOM(2011) 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "ERASMUS FÖR ALLA" Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott [i basen + skickat inför sammanträdet den 17 januari]
Bilagor till övriga ärenden
FPM-UbU8 (ELM) [i basen]
FPM-UbU9 (HH) [i basen]
Kompletterande uppgifter prop.2011/12:50 [på papper]
FPM-UbU2y (HH [i basen + på papper]
Skrivelse 2011/12:44 [på papper]
Motioner avseende UbU2y Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism [på papper]