Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 10:30

Tisdag 2013-06-11 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-06-11 10:30
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Subsidiaritetsärenden
Föredragande: CN

5. Fråga om inhämtande av yttrande från socialutskottet över proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

6. Ny bibliotekslag
Fråga om yttrande till KrU och ev. beredning
Prop. 2012/13:147 och motioner
Föredragande: RA

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

Kl. 11.00

9. Öppen utfrågning Hur kommer ny kunskap till användning i skolan?Bilagor


Handlingar till ärendebehandlingen
PM Delegation till presidiet (CN) [i basen + på papper]
FPM-UbU4y (RA) [i basen + på papper]
Prop. 2012/13:147 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2012/13:147 [på papper]
Handlingar till utfrågningen
Program [i basen + på papper]
Deltagarförteckning [i basen + på papper]
Rapporten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan (2012/13:RFR10) [delades i facken i RV 3/6]