Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Måndag 2014-08-25 kl. 09:30

Måndag 2014-08-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-08-25 09:30
Plats: RÖ 4-30

1. Anmälningar

2. Inkomna EU-dokument

3. EU-förslag om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2014) 344
Föredragande: CM

4. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 3
FPM om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål (CM)
Faktapromemoria 2013/14:FPM93
KOM(2014) 344
Övriga bilagor
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Faktapromemoria 2013/14:FPM101
KOM(2014) 460
KOM(2014) 459
KOM(2014) 399
Pressmeddelande UUKI den 20-21 maj 2014
Pressmeddelande KKR 26 maj 2014
Återrapport KKR