Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om legitimation för kuratorer
Statssekreterare Anders Lönn, politisk sakkunnig Camilla Georgsson, departementssekreterare Johanna Wockatz och departementssekreterare Malin Bolinder, Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:34

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Legitimation för kuratorer
Fortsatt beredning
Föredragande: IE
FPM-UbU00y (tidigare utsänt till sammanträdet den 5 maj)

6. Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:85 och motioner
Föredragande: ML
Tillägg till FPM-UbU13

7. Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (UbU15)
Beredning
Prop. 2014/15:107 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU15
Motion 2014/15:3072
Motion 2014/15:3076

8. 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:100 och eventuella motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU00y

9. Vårändringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:99 och eventuella motioner
Föredragande: IE
FPM-UbU00y

10. Skolavslutaningar
Beredning
Föredragande: CM
FPM
Remisssammanställning
Vissa skollagsfrågor - del 2 (skolavslutningar berörs på sidorna 7, 16-20, 45, 47, 49, 51-53, 55 och 56)
Länk till regeringens hemsida
Remisssvar delas i facket

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor