Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-20 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Anmälningar
Dnr 2597-2015/16
Dnr 2612-2015/16

2. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:1

3. Fler elever i fler skolor (UbU3)
Justering
Prop. 2015/16:184 och motion
Föredragande: RA
UbU3

4. Anmälan till kammardebatt om UbU3 Fler elever i fler skolor, onsdagen den 28 september 2016

5. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
Subsidiaritetsprövning.
Föredragning och ev. beslut
KOM(2016) 532
Föredragande: JS
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning
KOM(2016) 532

6. Inbjudan till International Astronautical Federation:s (IAF) sjunde internationella möte för parlamentariker, den 25 september 2016 i Gaudalajara, Mexiko
Beslut om ev. deltagande
Inbjudan och program

7. Inbjudan till Europaparlamentets workshop med nationella parlament om "Robotics and artificial intelligence - Ethical issues and regulatory approach", den 17 oktober 2016 i Bryssel
Beslut om ev. deltagande
Inbjudan
Program

8. Inbjudan till möte med OECD:s globala parlamentariska nätverk, den 12 oktober 2016 i Paris
Beslut om ev. deltagande
Program

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


EU-planering för hösten 2016