Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:13

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 13

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner samt utskottsinitiativ
Föredragande: RA, ML, IE, JS, AA
UbU1

5. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1), tisdagen den 13 december 2016

6. EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (UbUy3)
Justering
KOM(2016) 379
Föredragande: IE
UbU3y

7. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
KOM(2016) 710
Föredragande: AA
FPM - Kommissionens arbetsprogram för 2017

8. Uppföljningsrapport om forskarskolor för lärare och förskollärare
Utredaren Elisabet Michailaki Lindquist, Utvärderings- och forskningssekretariatet

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Faktapromemoria 2016/17:FPM31 - Meddelande om en rymdstrategi för Europa