Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-12-15 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om Pisa-rapporten
Projektledaren för Pisa Eva Lundgren, enhetschefen för Internationella studier Pontus Wallin,
avdelningssamordnaren Anders Fredriksson och avdelningschefen Eva Durhan, samtliga från Skolverket

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:14

3. Anmälningar
Dnr 728-2016/17
Dnr 786-2016/17
Dnr 791-2016/17

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:14

5. En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 (UbU10)
Beredning
Prop. 2016/17:46 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU10
Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist SD)
Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

6. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet och ev. beredning
Skr. 2016/17:10 och motioner
Föredragande: RA
FPM-Ev. yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Skr. 2016/17:10
Motion 2016/17:3553 yrkande 2 av Sven Olof Sällström och Magnus Persson (SD)
Motion 2016/17:3556 yrkande 7 av Maria Arnholm m.fl. (L)

7. Mottagande av motioner från socialutskottet
Beslut
Föredragande: CN
Motion 2015/16:1327 av Margareta Cederfelt och Eva Lohman (M)
Motion 2015/16:2478 yrkande 9 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Motion 2015/16:2780 yrkande 17 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)
Motion 2015/16:2846 yrkande 4 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion 2015/16:3118 yrkande 3 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (SD)
Motion 2016/17:152 yrkande 4 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion 2016/17:824 yrkande 49 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion 2016/17:3222 yrkande 25 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

8. En Rymdstrategi för Europa (UbU13)
Fråga om att ge försvarsutskottet och näringsutskottet tillfälle att yttra sig över En Rymdstrategi för Europa, KOM(2016) 705
Föredragande RA
KOM(2016) 705
Faktapromemoria 2016/17:FPM31

9. Seminarium om forskarskolor för lärare och förskollärare
Beslut
Föredragande CN
FPM-Seminarium om forskarskolor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor